CHEMSTAR BANGKOK
HOME >> CRUISE & HOTEL >> COURSE
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลา
- Food & Beverage Services
(หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

120 วัน
วันละ 8 ชั่วโมง

- Housekeeping
(หลักสูตรพนักงานดูแลและทำความสะอาดห้องพัก)

120 วัน
วันละ 8 ชั่วโมง

- Photographer
(หลักสูตรช่างถ่ายภาพบนเรือสำราญ)

4 วัน
วันละ 8 ชั่วโมง

- English for Hospitality
(หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ)
120, 240, 600 ชั่วโมง
วันละ 8 ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาขั่นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 19-34 ปี
(ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
เอกสารในการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด