CHEMSTAR BANGKOK
DECK >> COURSE >> - หลักสูตร นายประจำเรือ 500 ตันกรอสหรือมากกว่า [**สำหรับผู้มีประสบการณ์]
ระเบียบการการเข้าศึกษา
หลักสูตรนายเรือและต้นเรือ (MASTER AND CHIEF MATE COURSE)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2.สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าไม่จำกัดสายการเรียน
3.เป็นผู้มีประกาศนียบัตร นายประจำเรือขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า
4.มีประสบการณ์นายประจำเรือขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ของเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาใบประกาศนียบัตร นายประจำเรือขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า
6. หลักฐานการปฎิบัติงานบนเรือขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ของเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ระยะเวลาในการเข้าศึกษา
หลักสูตร 7.5 เดือน รวมตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

4. สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษา
1. ภาคทฤษฏีในโรงเรียน หลักสูตร 4 เดือน 2 สัปดาห์ รวมตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 691 ชั่วโมง
2. สามารถเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี ให้ตรงกับวันที่เปิดเรียนของรายวิชานั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 72,000บาท

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์กรุงเทพ เวลา 08.00-17.00 น.เปิดรับสมัครทุกวัน
สามารถเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี ให้ตรงกับวันที่เปิดเรียนของรายวิชานั้น
• โทรสำรองที่นั่งได้ที่ 087-3200660 (อัฑฒ์คุณัชญ์)
• utkunat@cns.ac.th
……………………………………………………………………………………………………………………