CHEMSTAR BANGKOK
DECK >> COURSE >> - หลักสูตร นายประจำเรือ 500 ตันกรอสหรือมากกว่า [**สำหรับผู้มีประสบการณ์]
ระเบียบการการเข้าศึกษา
หลักสูตรนายประจำเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า [**สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์]


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า,ปวช, ทุกสาขา
1.2 เป็นชาย สัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี
1.5 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
2.2 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2.5 หลักฐานการปฏิบัติงานบนเรือขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ของเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 24 เดือน และ ต้องมีหนังสือรับรองการเข้าเวรยามที่รับรองโดยนายเรือ/บรัทเรือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.6 สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
2.7 สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ชุด

3. ระยะเวลาในการเข้าศึกษา
หลักสูตร 7.5 เดือน รวมตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

4. สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษา
ได้รับใบประกาศนียบัตร หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่าและเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 65,000 บาท

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดเวลา (ไม่จำเป็นต้องตรงรุ่น) ต่อเนื่องตลอดทั้งปี หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
• สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์กรุงเทพ เวลา 08.00-17.00 น.
• สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-3992860-5 / 090-9618713 อ.คณาธิป ปุ๊กมะเริง ……………………………………………………………………………………………………………………